-Hỗ trợ giải pháp CNTT.

Phát triển phần mềm, xây dựng Website, bồi dưỡng kiến thức CNTT.

  • -Phần mềm hỗ trợ giáo dục.
  • -Phần mềm quản lý bán hàng.
  • -Website cá nhân, tổ chức.

Tác giả nhiều công trình đạt giải thưởng cấp tỉnh, cấp toàn quốc.

Đào tạo HS

Phần mềm

Bằng khen

Đề tài