Kết nối mọi người,
Chia sẻ niềm vui

Nothing is impossible!

Liên hệ

-Hỗ trợ giải pháp CNTT.

Phát triển phần mềm, xây dựng Website, bồi dưỡng kiến thức CNTT.

  • -Phần mềm hỗ trợ giáo dục.
  • -Phần mềm quản lý bán hàng.
  • -Website cá nhân, tổ chức.

Tác giả nhiều công trình đạt giải thưởng cấp tỉnh, cấp toàn quốc.

Đào tạo HS

Phần mềm

Bằng khen

Đề tài

Những dự án tiêu biểu

Tác giả nhiều đề tài phục vụ giáo dục, hỗ trợ quản lý, và những sản phẩm hỗ trợ tính toán.

Phần mềm Sales Pro

Phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng, in hoá đơn, thống kê hàng...

Phần mềm Trắc nghiệm

PM ứng dụng ngân hàng câu hỏi, xáo đề và tổ chức kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính

Phần mềm RULE

Phần mềm hỗ trợ kiểm định thiết bị nhà máy lọc dầu

Sales Pro

Phần mềm QL hán hàng

Phần mềm hỗ trợ bán hàng, quản lý hàng hoá, thống kê,..

Test247

Phần mềm trắc nghiệm

Xây dựng ngân hàng câu hỏi, tạo đề trắc nhiệm, tổ chức kiểm tra TN trên máy tính

RULE-

Remaining useful life evaluation

Phần mềm đánh giá tuổi thọ thiết bị, sử dụng đánh giá tuổi thọ hiết bị nhà máy lọc dầu.